Chránenie živočíchov

12.03.2012 18:01

Na Slovensku máme vaľa druhov živočíchov. Mnoho z nich je však chránených.

Ak je živočích chránený je podľa zákona zakázané :

  1. chytať, zraňovať alebo usmrtiť ho v jeho prirodzenom prostredí,
  2. rušiť ho v jeho prirod. vývine, vyrušovať v dobe rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku a iné, 
  3. ničiť a poškodzovať jeho prirodzené prostredie, najmä obydlie, hniezdo a iné,
  4. ničiť, zbierať, držať prázdne vajcia z voľnej prírody,
  5. chovať ho v ľudskej opatere,
  6. predávať, kupovať alebo vymieňať ho,
  7. premiestňovať ho alebo prepravovať,
  8. vyvážať. 

Červená kniha

Zoznamy ohrozených druhov obsahuje tzv. Červená kniha (Red Data Book). Medzinárodný zväz pre ochranu prírody a prýrodných zdrojov (IUNC), ktorý bol založený roku 1948, vydal prvú Červenú knihu v roku 1963. Táto kniha obsahovala údaje o 211 druhoch cicavcov a 312 druhoch vtákov. Pri každom z nich boli informácie, ktoré sa týkali stupňa ohrozenia, počtu kusov vo voľnej prírode a v zajatí a prehľad opatrení, vykonaných a zymýšľaných, pre ich záchranu. Ďalšie vydania tejto knihy už neboli také podrobné, pretože počet ohrozených druhov sa tak prudko zvyšoval, že nebolo možné uvádzať všetky detaily ohľadom nich. Preto boli nové vydania skôr podobné zoznamu, preto sa nazvali Červené listy. Tieto obsahovali len stručné informácie o názve a príslušnej kategórií ohrozenia a mieste výskytu. V poslednom vydaní Červenej knihy (listov), ktorá bola vydaná v septembri 2004 sa nachádza viac ako 15 000 zástupcov fauny a flóry. 

Okrem Červených kníh existujú aj Modré knihy, v korých môžme nájsť informácie a zoznamy živočíchov, ktoré sa zachrániť podarilo tesne pred ich vyhubením a taktiež stabilizovať ich stavy. Na tomto zozname môžme napr. nájsť orola bielohlavého, pelikána hnedého, aligátora mississippského, brazílskeko jaguárra alebo kozorožca horského (čo však nie sú druhy živočíchov zo slovenska).