Chránené Zvieratá na Slovensku

12.03.2012 18:49
 1. Unio (=Crassiana) crassus - Korýtko riečne
 2. Aeshna (=Aeschna) viridis - šidlo
 3. Leucorrhinia pectoralis - vážka
 4. Ophiogomphus cecilia - klinovka hadia
 5. Cerambyx cerdo - fuzáč veľký
 6. Coenonympha hero - očkáň hnedý
 7. Coenonympha oedippus - očkáň rašelinový
 8. Eriogaster catax - priadkovec trnkový 
 9. Euphydryas maturna - hnedáčik osikový
 10. Lopinga achine - očkáň mätonohový
 11. Lycaena dispar - ohniváčik veľký 
 12. Maculinea arion - modráčik čiernoškvrnný 
 13. Maculinea nausithous - modráčik bahniskový 
 14. Maculinea teleius - modráčik krvavcový
 15. Bombina bombina - kunka červenobruchá 
 16. Bombina variegata - kunka žltobruchá 
 17. Bufo viridis - ropucha zelená
 18. Rana arvalis - skokan ostropyský 
 19. Rana dalmatina - skokan štíhly
 20. Rana lessonae - skokan krátkonohý
 21. Triturus cristatus - mlok hrebenatý 
 22. Elaphe longissima - užovka stromová 
 23. Elaphe situla - užovka leopardovitá
 24. Emys orbicularis - korytnačka močiarna
 25. Lacerta viridis - jašterica zelená
 26. Natrix tessellata - užovka fŕkaná
 27. Barbastella barbastellus - netopier čierny
 28. Cricetus cricetus - škrečok poľný
 29. Lynx lynx - rys ostrovid   
 30. Sicista betulina - myšovka horská 
 31. Spermophillus (=Citellus) citellus - syseľ pasienkový/syseľ obyčajný 
 32. Ursus arctos - medveď hnedý 
 33. Vespertilio murinus - netopier pestrý/večernica pestrá   
 34. Rhinolophus euryale - podkovár južný 
 35. Rhinolophus ferrumequinum - podkovár štíhlokrídly/podkovár veľký 
 36. Rhinolophus hipposideros - podkovár krpatý/podkovár malý
 37. Astacus astacus - rak riečny 
 38. Astacus leptodactylus - rak bahenný 
 39. Austropotamobius (=Astacus) torrentium - rak riavový 
 40. Branchinecta paludosa - žiabronôžka arktická 
 41. Chirocephalus slovacicus - žiabronôžka slovenská 
 42. Acrida hungarica (ungarica) - koník stepný 
 43. Calliptamus barbarus - koník barbarský 
 44. Mecostethus grossus - koník žltopásy 
 45. Odontopodisma rubripes - koník východný 
 46. Carabus obsoletus - bystruška lesklá 
 47. Carabus problematicus - bystruška 
 48. Carabus scabriusculus - bystruška 
 49. Carabus variolosus - bystruška potočná
 50. Polyommatus damon - modráčik vičencový 
 51. Polyommatus eroides - modráčik stepný
 52. Proserpinus proserpina - lišaj pupalkový 
 53. Synprapha microgamma - mora rašelinisková 
 54. Vacciniina optilete - modráčik striebroškvrnný
 55. Alces alces - los mokraďový 
 56. Bison bonasus - zubor hrivnatý/zubor lesný  
 57. Crocidura suaveolens - bielozúbka krpatá 
 58. Crocidura leucodon - bielozúbka bielobruchá
 59. Eliomys quercinus - plch záhradný 
 60. Erinaceus concolor - jež bledý/jež východoeurópsky 
 61. Glis (=Myoxus) glis - plch sivý 
 62. Marmota marmota - svišť vrchovský 
 63. Chionomys (Microtus) nivalis - hraboš snežný
 64. Microtus oeconomus mehelyi - hraboš severský panónsky 
 65. Microtus tatricus - hraboš tatranský
 66. Mustela erminea - hranostaj čiernochvostý
 67. Mustela eversmanni - tchor stepný
 68. Neomys anomalus - dulovnica menšia
 69. Neomys fodiens - dulovnica väčšia
 70. Rupicapra rupicapra tatrica - kamzík vrchovský tatranský
 71. Sciurus vulgaris - veverica stromová
 72. Sorex alpinus - piskor vrchovský
 73. Sorex araneus - piskor lesný/piskor obyčajný
 74. Sorex minutus - piskor malý
 75. Acipenser gueldenstaedtii - jeseter ruský
 76. Alburnoides bipunctatus - ploska pásavá 
 77. Carassius carassius - karas zlatistý 
 78. Cyprinus carpio - kapor sazan
 79. Gobio kesslerii - hrúz Kesslerov 
 80. Gobio uranoscopus - hrúz fúzatý 
 81. Gymnocephalus baloni - hrebenačka vysoká

Chránené Zvieratá na Slovensku