Znečisťovanie vôd

08.03.2012 19:41

Voda a človek

Voda patrí k najdôležitejším zložkám na celom svete, pretože je to jedna z najnevyhnutnejších zložiek potrebných pre život. Pokrýva až 70,7 % zemského povrchu, čo je viac ako 360 690 000 km². Ľudstvo má k dispozícií približne 30 miliónov km³ sladkej vody. Medzi najväčších spotrebiteľov vody patrí priemysel a obyvateľstvo. Vyše jedna miliarda ľudí nemá prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode. Čistá voda sa preto stáva jednou z najvzácnejších surovín.

         

Čo je znečistená voda

Za pitnú vodu považujeme tú, ktorá je filtrovaná a chemicky upravovaná, čo ale neznamená, že všetka voda vo voľnej prírode je znečistená.

Vodu považujeme za znečistenú ak:   je veľmi kyslá alebo zásaditá, obsahuje organické látky, hrubé suspenzie, zahníva a páchne a môže byť nositeľom infekcií, obsahuje toxické látky, je mikrobiálne znečistená a vyžaduje dezinfekciu, obsahuje také odpadky, ktoré z nej možno znova získať a vo výrobe využiť. 

                   

Znečisťovanie vôd patrí ku globálnym problémom.  Jej najväčším používateľom a zároveň znečisťovateľom  je človek. Človek znečisťuje vodu buď priamo, alebo nepriamo. Využívaním v priemysle a poľnohospodárstve sa znečisťuje najviac. Zdroje znečistenia sú: z dopravy, turizmus, zo sídiel, z priemyselnej výroby, z poľnohospodárskej výroby.

 

Znečisťovanie vôd z dopravy spočíva v tom, že veľké rozlohy cestných komunikácií nedovoľujú presakovanie vody do podložia a znečisťujú povrchovú vodu saponátmi, olejmi a ropnými produktmi a rôznymi exhalátmi.  Aj keď je vodná doprava málo náročná, do vodných ekosystémov a režimu vodných tokov zasahuje viac, ako cestná. Podľa štatistík jedna motorová loď alebo vlečný čln za 1 mesiac vypustí do vody 100 až 200 litrov oleja.  Mnoho krát sa ale tiež stane, že pri prevážaní alebo ťažení ropy, sa do vody dostane niekedy až 5,7 miliónov barelov. 

Z poľnohospodárstva pochádza značná časť znečistenia prostredia pesticídmi a ďalšími agrochemikáliami, ako aj z veľkochovov hospodárskych zvierat. Po tom, ako sa tieto látky dostanú na pole  sa ľahko môžu dostať do vody najmä dažďom alebo pri topení snehu. Majú negatívny vplyv na pôdu, pôdne organizmy a vodné ekosystémy, ako aj na ľudské zdravie.  Nebezpečné je aj nadmerné množstvo živín, ktoré sa pridáva do pôdy vo forme hnojív a následne sa vyplavuje alebo presakuje do povrchových a podzemných vôd.

   

Dôsledky znečisťovania vody

Na prvý pohľad sa nám možno zdá, že problém znečistenia vody sa nás netýka, že máme pitnej vody dostatok a že sa tento problém týka iba rozvojových krajín, čo ale nie je pravda. Ročne sa zásoby pitnej vody zmenšujú o 1% a zvýšené znečistenie so sebou prináša aj zvýšené náklady na odstraňovanie nečistôt. Znečistenie vody sa prejavuje aj na poškodení ľudského zdravia. Dusičnany vo vode vyvolávajú redukciu transportu kyslíka krvou. Dusitany a amoniak sú pre vodné organizmy vysoko toxické. V tráviacej sústave organizmov tvoria rakovinotvorné produkty. Spolu s fosforom spôsobujú premnoženie rias a siníc, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo kyslíka z vôd. To má za následok ničenie vodných organizmov. Znečistená voda je taktiež nevyhovujúca pre ľudí a taktiež je nepoužiteľná pre rekreačné účely. Ak sa   vo vode nachádzajú ťažké kovy, či zložky poľnohospodárskych pesticídov, môže dôjsť k tomu, že sa tieto látky dostanú do tiel živočíchov alebo ľudí, čo má za následok rôzne, niekedy až smrteľné choroby, alebo alergické reakcie.

Voda...

Znečisťovanie vody, je už veľmi dlhým a celosvetovým problémom. Mnohé štatistiky dokazujú, že znečistená voda zabije viac ľudí, ako vojna či násilie. Napriek tomuto faktu, sa aj naďalej do vody vypúšťajú toxické látky, ktoré sú pre všetky živé organizmy na zemi nebezpečné. Voda však nie je len na pitie. Voda je domovom mnohých organizmov, pre ktorých je životným prostredím a navyše je nenahraditeľnou zložkou životného prostredia. Preto je veľmi dôležité to, ako si čistú vodu vážime.